Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Infrastruktury Społecznej (IS) Wydział Infrastruktury Społecznej (IS)

Do zadań Wydziału Infrastruktury Społecznej należą sprawy z zakresu oświaty, wychowania, kultury, sportu, turystyki, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, imprez masowych, kontaktów z miastami partnerskimi, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień, w szczególności:

 1. z zakresu oświaty i wychowania:
  1. podejmowanie działań i przygotowywanie materiałów mających na celu realizację zadań wynikających z art.4 ust.1, art.42 ust.7 pkt.1-3 oraz art.42a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela; art.5, 5a, 5b, art. 34a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
  2. przygotowywanie materiałów w sprawie zakładania i prowadzenia publicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych;
  3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów;
  4. przygotowywanie i organizowanie konkursu na dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum;
  5. przygotowanie materiałów niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, w przypadku, gdy konkurs nie wyłonił kandydata;
  6. opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w placówce oświatowo-wychowawczej;
  7. zapewnienie dzieciom w wieku 6 lat odpowiednich warunków do rocznego przygotowania przedszkolnego;
  8. kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat;
  9. przygotowanie materiałów w sprawie likwidacji, w porozumieniu z Kuratorem Oświaty, szkół publicznych, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej;
  10. opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej;
  11. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sprawowania nadzoru nad działalnością przedszkola lub szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
  12. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
  13. tworzenie i rozwiązywanie zespołów szkół i placówek;
  14. organizowanie doskonalenia kadr kierowniczych placówek oświatowo - wychowawczych;
  15. tworzenie warunków do właściwego realizowania celów statutowych przedszkoli i szkół, z uwzględnieniem zajęć sportowych rekreacyjnych i turystycznych, oraz współdziałania w tym celu z innymi instytucjami i organizacjami;
  16. występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw dydaktyczno – wychowawczych do właściwych instytucji;
  17. współpraca z Kuratorium Oświaty w zakresie ustalania oceny pracy dyrektorów placówek, zgodnie z ustawą o systemie oświaty;
  18. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
  19. przygotowywanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek;
  20. nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;
  21. przygotowywanie materiałów niezbędnych do zawarcia umów o dotację z niepublicznymi przedszkolami, w tym specjalnymi, szkołami podstawowymi i gimnazjami, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przygotowywanie projektów szczegółowych zasad udzielania ww. dotacji;
  22. tworzenie warunków do podejmowania przez nauczycieli działań innowacyjnych i eksperymentalnych, współpraca w tym zakresie z Dyrektorami placówek oświatowo - wychowawczych;
  23. planowanie i rozdział środków finansowych otrzymanych w ramach subwencji na prowadzenie poszczególnych placówek oświatowych;
  24. wykonywanie analiz kształtowania się wielkości kosztów ze wskazaniem przyczyn odchyleń i występujących nieprawidłowości;
  25. rozliczanie środków finansowych przekazanych placówkom oświatowym;
  26. opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z działalności placówek oświatowych;
  27. negocjowanie projektów układów zbiorowych pracy dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz dla nauczycieli;
  28. organizacja imprez, szkoleń, konkursów itp. na szczebli miejskim i regionalnym;
  29. współdziałanie z oświatowymi związkami zawodowymi oraz organizacja współpracy zagranicznej;
  30. sprawdzanie, pod względem zgodności z ramowymi programami nauczania, projektów organizacyjnych przedszkoli i szkół oraz przedstawianie opinii w tej sprawie Burmistrzowi wraz z opinią Kuratorium Oświaty;
  31. realizacja innych zadań z zakresu oświaty nałożonych na miasto przez przepisy szczególne;
  32. ustalanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli;
  33. gospodarowanie funduszem zdrowotnym;
  34. przygotowanie w oparciu o obowiązujące przepisy zasad wynagradzania nauczycieli;
  35. wykonywanie uprawnień wobec dyrektorów wynikających z art. 26, ust. 2 Karty Nauczyciela;
  36. zapewnienie uczniom w tym niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozów do najbliższej szkoły podstawowej.
 2. w zakresie ochrony zdrowia:
  1. przygotowanie materiałów w zakresie tworzenia, przekształcenia i likwidacji zakładu opieki zdrowotnej, zgodnie z art.8 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej;
  2. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej;
  3. koordynacja działań i wspieranie podmiotów w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych.
 3. w zakresie kultury:
  1. realizacja zadań wynikających z art. 18a ust.1 i 2, art.21 ust.5 i 7 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii;
  2. przygotowywanie projektów uchwał w zakresie tworzenia, łączenia, przekształcania i likwidacji miejskich instytucji kultury;
  3. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadania statutu miejskim instytucjom kultury oraz wydawanie aktu o utworzeniu, nazwie, rodzaju, siedzibie i przedmiocie działania;
  4. prowadzenie rejestrów miejskich instytucji kultury oraz wykreślanie ich z rejestru w przypadku likwidacji lub łączenia;
  5. zapewnienie miejskim instytucjom kultury odpowiednich warunków działania i rozwoju, a w szczególności dostarczenie lokali z odpowiednim wyposażeniem, środków finansowych na prowadzenie działalności, zakup materiałów, doskonalenie pracowników oraz pomoc metodyczną i bibliograficzną;
  6. nadzorowanie i koordynacja działalności miejskich instytucji kultury oraz bieżąca współpraca merytoryczna z tymi placówkami;
  7. przygotowanie materiałów niezbędnych do sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną leżącego w kompetencji miasta,
  8. podejmowanie działań na rzecz rozwoju ruchu artystycznego w mieście;
  9. przygotowanie materiałów w celu podjęcia uchwały określającej szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz uchwały ustalającej szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, jak również realizacja tych uchwał;
  10.  realizacja zadań wynikających z art.11 ust.1, art.16,17,19 i art.26 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
 4. w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
  1. tworzenia warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej;
  2. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań;
  3. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju;
  4. realizacja zadań wynikających z art.54 ust.1 i 2 oraz art.56 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej;
  5. wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki, które mają szansę promowania walorów miasta;
  6. inicjowanie, wspieranie oraz współdziałanie w zakresie nowych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
  7. wspieranie działań mających na celu upowszechnianie i rozwój sportu oraz form czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
 5. w zakresie organizacji imprez masowych i kalendarzy imprez:
  1. współpraca z organizatorami imprez w ramach Dni Nowej Rudy oraz innych imprez miejskich o takim charakterze;
  2. opracowywanie przy współpracy z jednostkami i organizacjami działającymi w mieście rocznych kalendarzy imprez masowych oraz koordynacja ich realizacji;
  3. opracowywanie przy współpracy z jednostkami i organizacjami działającymi w mieście rocznych kalendarzy imprez oraz sportowych, turystycznych i kulturalnych oraz przedstawiania Burmistrzowi sprawozdań rzeczowo-finansowych z ich realizacji.
 6. w zakresie organizacji pozarządowych:
  1. koordynacja działań dotyczących organizacji pozarządowych z terenu miasta;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 7. w zakresie koordynacji ds. profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień:
  1. sporządzanie sprawozdań, programów i analiz dotyczących problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym uzależnieniom;
  2. opracowywanie rocznych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  3. koordynacja i nadzór nad realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA) oraz nad wydatkowaniem środków Miejskiego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MFPiRPA);
  4. sporządzaniem i przedkładanie Burmistrzowi i Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji MPPiRPA;
  5. obsługa kancelaryjna Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  6. rozwijanie i popieranie działalności informacyjnej i kulturalnej podejmowanej w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości narkomanii;
  7. prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej, zgodnie z art.9 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 8. w zakresie współpracy z miastami partnerskimi:
  1. współpraca z miastami partnerskimi w zakresie wynikającym z zawartych porozumień;
  2. wspieranie organizacyjne inicjatyw innych podmiotów w zakresie współpracy z miastami partnerskimi;
  3. kreowanie nowych form współpracy oraz ich koordynacja;
  4. organizacja współpracy zagranicznej.
 9. w zakresie polityki informacyjnej:
  1. prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnego Centrum Informacji i Centrum Informacji Europejskiej;
  2. opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi ankiet, informacji itp. dotyczących miasta;
  3. prowadzenie w sposób bieżący dokumentacji najważniejszych wydarzeń w mieście;
  4. przygotowywanie materiałów niezbędnych do zredagowania strony internetowej o mieście;
  5. redagowanie materiałów przeznaczonych do publikacji;
  6. rozpowszechnianie informacji o charakterze promocyjnym w prasie, radio, telewizji i internecie;
  7. prowadzenie kroniki;
  8. realizacja zadań rzecznika prasowego, a w szczególności:
  9. opracowywanie propozycji treści, kierunków i form działalności prasowo - informacyjnej Rady Miejskiej, Burmistrza, Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych;
  10. opracowywanie publikacji (materiałów informacyjnych) dla prasy;
  11. redagowanie biuletynów informacyjnych;
  12. udzielanie - w granicach upoważnienia - wywiadów dziennikarzom;
  13. udzielanie - w granicach upoważnienia - odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi, jakie udziela bezpośrednio Burmistrz, Zastępcy Burmistrza lub Przewodniczący Rady Miejskiej;
  14. analizowanie publikacji prasowych dotyczących miasta i sporządzanie zbiorczych analiz z publikacji krytycznych;
  15. gromadzenie publikacji prasowych dotyczących miasta;
  16. współpraca z lokalną telewizją kablową i publikacja za jej pośrednictwem materiałów informacyjnych;
  17. pośrednictwo w kontaktach dziennikarzy z Kierownictwem Urzędu i Przewodniczącym Rady Miejskiej;
  18. organizowanie konferencji prasowych oraz wywiadów radiowych i telewizyjnych.


data wytworzenia2013-03-14
data udostępnienia2013-03-14
sporządzone przezGizka Łukasz
opublikowane przezŁukasz Gizka
ilość odwiedzin2950
rejestr zmianzobacz »
Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, tel.: 74 872 03 00, fax: 74 872 22 68, miasto@um.nowaruda.pl, http://www.um.nowaruda.pl
Przydatne informacje
 Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@