Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Mienia Komunalnego (MK) Wydział Mienia Komunalnego (MK)

Do zadań Wydziału Mienia Komunalnego należy:

1. w zakresie gospodarki nieruchomościami:

1) oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi, prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości we współpracy z Wydziałem Infrastruktury i Inwestycji;
2) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem mienia na rzecz gminy;
3) naliczanie odszkodowań za przejmowane grunty, wydzielane pod budowę ulic;
4) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi gruntów stanowiących własność gminy;
5) przekazywanie nieruchomości w zarząd samorządowym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej;
6) zlecanie i opiniowanie podziałów nieruchomości;
7) sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy;
8) zlecanie biegłym wykonanie operatów szacunkowych gruntów, budynków, lokali i urządzeń;
9) przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza i wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem;
10) sporządzanie protokołów uzgodnień do sprzedaży mienia komunalnego;
11) ustalanie i aktualizacja opłat rocznych za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów;
12) przygotowywanie wniosków o wywłaszczanie nieruchomości;
13) korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości;
14) pozbawianie prawa użytkowania mienia gminnego;
15) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta;
16) gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości;
17) sporządzanie okresowych informacji o mieniu komunalnym;
18) zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste;
19) dokonywanie zamiany gruntów;
20) określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali oraz wydawanie decyzji o zmianie wielkości udziałów współwłaścicieli lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy;
21) wnioskowanie o rozwiązania umowy o użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów;
22) przygotowanie umowy o przekazaniu gruntów państwowym jednostkom organizacyjnym;
23) przygotowanie opinii o projektowanym przebiegu sieci technicznych i sanitarnych przez grunty stanowiące własność gminy;
24) przekazywanie nabywcom lokali ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz podejmowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania,
25) orzekanie o wygaśnięciu zarządu;
26) prowadzenie spraw związanych z dokonaniem darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy na cele publiczne;
27) wydawanie decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich;
28) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
29) ustalanie wysokości opłat za przekształcenie;
30) sprzedaż lub oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność gminy, a przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cle sakralne i kościelne, kościelnym osobom prawnym, na ich wniosek;
31) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;
32) prowadzenie spraw związanych z dzierżawą gruntów i nieruchomości komunalnych;
33) ustalanie i aktualizacja czynszu dzierżawnego;
34) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości położonych na terenie miasta;
35) przeprowadzanie rozgraniczenia nieruchomości i wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;
36) organizowanie przetargów na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości będących własnością gminy;
37) przygotowywanie przetargów na wykonywanie wycen nieruchomości, gruntów, prac geodezyjnych; zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach;
38) rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego;
39) rozstrzyganie o przynależności do spółki wodnej oraz wysokości składek i innych świadczeń członków spółki;
40) zapewnianie gruntów na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych, rekultywacja i meliorowanie gruntów przeznaczonych na pracownicze ogrody działkowe i przekazywanie w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców.
41) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem na terenie miasta podstrefy WSSE, w tym współpraca z Invest-Park" spółką zarządzającą WSSE, w celu pozyskania inwestorów dla podstrefy noworudzkiej.
42) kompleksowe prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich.

2. w zakresie gospodarki rolnej i leśnej:

1) wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
2) zawiadamianie wojewódzkiego inspektora sanitarnego o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego dla roślin uprawnych;
3) w przypadku bezpośredniego zagrożenia fitosanitarnego wydawanie właściwemu organowi inspekcji sanitarnej polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia;
4) wyrażanie opinii w zakresie wytwarzana materiału siewnego;
5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do oznaczenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw;
6) w przypadku bezpośredniego zagrożenia sanitarno-weterynaryjnego możliwość wydania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii polecenia podjęcia działań mających na celu usunięcie tego zagrożenia oraz poinformowanie o tym wojewódzkiego lekarza weterynarii;
7) wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem spisów rolnych na terenie miasta;
8) realizacja zadań wynikających z art.8 ust.2, 18 ust.1, 21 ust.6, 23, 24 ust.1 i 2, 25 ust.1-3, 26 ust.1 i 2, 27 ust.2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych;
9) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych i prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń;
10) nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych oraz wydawania nakazów zniszczenia upraw nielegalnych;
11) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu zwierząt na chorobę zaraźliwą (art.19 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych.);
12) przygotowanie projektów uchwał o objęciu ochroną gruntów rolnych (art.12, ust.15 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych);
13) opiniowanie wniosków o wyłączenie gruntów rolnych i leśnych w zakresie obowiązku zdjęcia i wykorzystania warstwy próchnicznej z gleb objętych ochroną (art.14 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych);
14) wykonywanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii podjętych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ponoszenie kosztów związanych z jej wykonaniem;
15) wyznaczanie rzeczoznawców do określania wartości rynkowej zwierząt skierowanych do uboju sanitarnego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej;
16) przyjmowanie zawiadomień o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów oraz przekazywanie informacji o ich wystąpieniu do Inspekcji Ochrony Roślin stopnia wojewódzkiego (art.3 ust.2 pkt.1 i art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych);
17) wydawanie decyzji o odebraniu czasowo zwierząt gospodarskich, które są rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie ich do schroniska lub pod opiekę innemu podmiotowi;
18) podejmowanie czynności w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania;
19) wydawanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną;
20) opiniowanie wniosków w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru;
21) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, a w przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków - za zgodą wojewody;
22) naliczanie opłat za usuwanie drzew i krzewów;
23) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów;
24) opiniowanie stanu zdrowotności drzew;
25) przygotowanie materiałów w celu uzgodnienia z Wojewodą utworzenia parku krajoznawczego;
26) nadzór nad lasem komunalnym oraz prowadzenie gospodarki leśnej na podstawie skróconego operatu urządzania lasu.

3. w zakresie ochrony środowiska:

1) nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem lub zabronienie wprowadzania przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych w zakresie zwykłego korzystania z wód;
2) upoważnianie osób do wejścia na grunt i do budynków w celu dokonania pomiarów, badań, wierceń lub innych podobnych czynności jeżeli jest to niezbędne w związku z projektowanym wykonaniem na koszt Państwa urządzeń wodnych oraz ich utrzymaniem i eksploatacją;
3) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw  przepisom o ochronie środowiska;
4) wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na zwykłe korzystanie z cudzej wody;
5) wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie określonych czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
6) wydawanie decyzji wstrzymującej użytkowanie instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczna w ramach zwykłego korzystania ze środowiska;
7) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz kontrola porządku i czystości;
8) opiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
9) opiniowanie wniosków dotyczących prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
10) opiniowanie wniosków dotyczących działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów;
11) opiniowanie wniosków na wytwarzanie odpadów oraz programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
12) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
13) opiniowanie wniosków dotyczących składowania odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk niż składowiska odpadów niebezpiecznych;
14) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, na prowadzenie działalności ochronnej nad bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
15) wyrażanie opinii dotyczącej funduszu likwidacji zakładu górniczego;
16) opiniowanie wniosków o wygaśnięcie koncesji zakładu górniczego;
17) opiniowanie wniosków dotyczących projektu prac geologicznych;
18) opiniowanie wniosków dotyczących planu ruchu zakładu górniczego;
19) opiniowanie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego;
20) opiniowanie obowiązku likwidacji zakładu górniczego;
21) wydawanie opinii w zakresie uzyskania koncesji na wydobywanie i eksploatację kopalin;
22) wyrażanie opinii w zakresie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji;
23) wydawanie opinii dot. zwolnień z opłat eksploatacyjnych;
24) rozpatrywanie wniosków dot. zwolnień z obowiązku sporządzania oceny wpływu działalności na środowisko;
25) wydawanie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia organowi Inspekcji Ochrony Środowiska polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia;
26) wyrażanie opinii w sprawie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpiecznych w ilości powyżej jednego tysiąca ton rocznie;
27) rozpatrzenie wniosków dotyczących zwolnień z obowiązku sporządzenia oceny wpływu działalności na środowisko;
28) przygotowywanie rocznych planów przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (GFOŚiGW), sporządzenie zestawienia przychodów i wydatków tego Funduszu oraz prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem dofinansowań i ich rozliczeniem.

4. w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi:

1) przyjmowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych i rozpatrywanie ich zgodnie zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy określonymi Uchwałą Rady ;
2) sporządzanie list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobów mieszkań komunalnych Miasta;
3) wskazywanie zarządcy komunalnych lokali mieszkalnych osób, z którymi należy zawrzeć stosunek najmu;
4) wskazywanie zarządcy osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu lokalu w razie śmierci najemcy;
5) rozpatrywanie wniosków na zamianę lokali mieszkalnych;
6) wyrażanie zgody na oddanie lokalu lub jego części do podnajmu;
7) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach spornych wynikających z stosunku najmu lokali;
8) współpraca z zarządcą lokali komunalnych przy przygotowywaniu uchwał Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek czynszu;
9) reprezentowanie miasta we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem własności komunalnej;
10) prowadzenie obsługi merytorycznej i techniczno–biurowej Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej uchwałą Rady.

5. zadania zlecone :

1) zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osobom zwolnionym z zakładów karnych;
2) prowadzenie postępowania w sprawach przekwaterowania z osobnych kwater stałych osób nie będących żołnierzami zawodowymi.data wytworzenia2013-03-14
data udostępnienia2013-03-14
sporządzone przezGizka Łukasz
opublikowane przezŁukasz Gizka
ilość odwiedzin4262
rejestr zmianzobacz »
Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, tel.: 74 872 03 00, fax: 74 872 22 68, miasto@um.nowaruda.pl, http://www.um.nowaruda.pl
Przydatne informacje
 Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@