Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Wydział Spraw Obywatelskich (SO) Wydział Spraw Obywatelskich (SO)

Do Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy z zakresu zadań własnych i zleconych:

1. zadania własne:

1) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia procedury repatriacyjnej;
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do opracowania zasad udzielania pomocy na zagospodarowanie się osobom przybyłym na teren miasta na podstawie wizy repatriacyjnej;
3) koordynacja działań mających na celu zagospodarowanie repatriantów, sprowadzonych na teren Miasta;
4) przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat;
5) potwierdzanie miejsca zamieszkania oraz tzw. “potwierdzenia życia” dla osób pobierających renty zagraniczne..
2. zadania zlecone:
1) prowadzenie kart osobowych mieszkańców oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacji na podstawie zgłoszeń meldunkowych;
2) wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
3) prowadzenie rejestrów wydanych dowodów osobistych i utrat dowodów osobistych;
4) prowadzenie archiwum wydanych dowodów osobistych;
5) udzielanie informacji adresowo-osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
6) przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy oraz dokonywanie wymeldowania oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
7) wydawanie decyzji w sprawach dotyczących ewidencji ludności;
8) współpraca z organami Policji w zakresie prowadzenia kontroli dyscypliny meldunkowej mieszkańców;
9) współpraca z USC i innymi organami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencji ludności;
10) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców;
11) występowanie z wnioskami o ukaranie osób nie dopełniających obowiązku meldunkowego;
12) prowadzenie stałego rejestru wyborców, jego aktualizacja oraz sporządzanie spisów wyborców;
13) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
14) przekazywanie do Rządowego Centrum Informatycznego zgłoszeń meldunkowych, zawiadomień o zmianie stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk oraz zmianie obywatelstwa;
15) wydawanie poświadczeń zamieszkania na żądanie stron, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16) współpraca w zakresie sporządzania wypisów z ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych i Policji;
17) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności;
18) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących organizowania zgromadzeń i zabaw publicznych-wydawanie decyzji zakazujących organizowania;
19) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie miasta Nowa Ruda, prawo do informowania się o przebiegu zbiórki oraz cofanie już wydanych zezwoleń na zbiórki publiczne na terenie miasta lub jego części;
20) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
3. inne zadania:
1) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych;
2) przygotowanie poboru dla poborowych z terenu miasta Nowej Rudy;
3) prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym obowiązku wojskowym;
4) stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w stosunku do przedpoborowych i poborowych w razie nie stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską i Powiatową Komisją Poborową tj. nakładanie grzywny w celu przymuszenia lub zarządzenie przymusowego doprowadzenia przez Policję;
5) powiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień oraz wójtów, burmistrzów właściwych ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego lub czasowego ponad 2 miesiące osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej o zmianach wynikających z spełnienia obowiązku meldunkowego;
6) orzekanie o konieczności uznania poborowego lub żołnierza za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny;
7) orzekanie o konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenia gospodarstwa rolnego przez żołnierza.

Do zadań Stanowisko ds. Obronny Cywilnej i Ochrony Ludności należy:

1) realizacja zadań obronnych ze szczególnym uwzględnieniem:
a) prowadzenia i aktualizacji dokumentacji Stałego Dyżuru;
b) opracowania zestawu zadań obronnych oraz jego bieżąca aktualizacja;
c) prowadzenie szkoleń i kontrola realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych poległych Burmistrzowi Miasta;
2) opracowywanie planów akcji kurierskiej w zakresie:
a) doręczania kart powołania dla żołnierzy rezerwy w przypadku ogłoszenia mobilizacji,
b) rozplakatowania obwieszczeń dotyczących ogłoszenia powszechnej mobilizacji;
3) opracowywanie planu świadczeń osobistych i świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania na rzecz organów wojskowych w przypadku ogłoszenia powszechnej mobilizacji oraz w czasie wojny;
4) naliczanie ryczałtów i należności finansowych za czas pracy opuszczony z powodu wykonywania świadczeń na rzecz obrony;
5) realizacja czynności decyzyjnych o zajęciu nieruchomości na potrzeby zakwaterowania sił zbrojnych; wydawanie decyzji o przeznaczeniu osób do wykonania świadczeń osobistych lub przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych i wykonywanie świadczeń na rzecz zwalczania klęsk żywiołowych;
6) załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów niebezpiecznych;
7) opracowanie struktury organizacyjnej, zakresu obowiązków oraz propozycji składu personalnego jak również zabezpieczenia logistycznego mającego powstać Gminnego Zespołu Reagowania na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. oraz rozporządzenia Rady Ministrów dnia 3 grudnia 2002 r.;
8) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i ochrony ludności;
9) opracowywanie planu obrony cywilnej miasta, jego aktualizacja oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych;
10) sporządzanie we współpracy z Wydziałem Infrastruktury i Inwestycji “miejskiego programu opieki nad zabytkami w sytuacjach kryzysowych;
11) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania;
12) tworzenie formacji obrony cywilnej oraz nadzorowanie prowadzonych przez nie ćwiczeń, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji a także szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
13) przygotowanie oraz kierowanie ewakuacją zagrożonej ludności i koordynowanie prowadzonych działań;
14) kierowanie oraz koordynacja prowadzonych akcji ratunkowych;
15) ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym działającym na terenie miasta;
16) koordynowanie przedsięwzięć organizacyjnych sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowej oraz w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska naturalnego;
17) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki obrony cywilnej oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji;
18) organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych i zarządzanie ewakuacji ludzi z obszarów zagrożonych powodzią;
19) nadzór na realizacją zadań obronnych w jednostkach podporządkowanych;
20) dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji przyjętych zadań;
21) koordynacja programu SOS;
22) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego;
23) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzą i przygotowywanie dla Burmistrza materiałów niezbędnych do ogłoszenia i odwołania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego;
24) przygotowanie materiałów niezbędnych do zarządzenia ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych w sytuacjach, gdy w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub mienia;
25) przygotowywanie materiałów w zakresie opinii dotyczących powołania komendanta komisariatu Policji lub powierzenia obowiązków komendanta komisariatu Policji jednemu z jego zastępców, a w razie ich braku jednemu z funkcjonariuszy;
26) przygotowanie materiałów w zakresie opinii dotyczących mianowania i zwalniania ze stanowiska kierownika rewiru dzielnicowych Policji;
27) planowanie budżetu Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) i nadzór merytoryczny nad jego realizacją;
28) utrzymanie, wyposażenie, w tym umundurowanie, oraz zapewnienie gotowości bojowej OSP;
29) ubezpieczenie członków i samochodu, będącego na wyposażeniu OSP w instytucji ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków;
30) zapewnienie członkom OSP okresowych badań lekarskich oraz możliwości szkoleń;
31) naliczanie ryczałtów i należności pieniężnych za czas opuszczony w pracy członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych;
32) koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze miasta;
33) wydawanie komendantowi powiatowemu PSP poleceń mających na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia wspólnoty samorządowej;
34) przedstawianie na żądanie wojewody lub starosty informacji związanych z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
35) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej.data wytworzenia2013-03-14
data udostępnienia2013-03-14
sporządzone przezGizka Łukasz
opublikowane przezŁukasz Gizka
ilość odwiedzin3048
rejestr zmianzobacz »
Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, tel.: 74 872 03 00, fax: 74 872 22 68, miasto@um.nowaruda.pl, http://www.um.nowaruda.pl
Przydatne informacje
 Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@