Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Sprawy załatwiane w Urzędzie Miejskim Druki i wnioski do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Druki i wnioski do pobrania, bieżące, menu 44 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Druki i wnioski do pobrania

Druki i wnioski do pobrania

Wydział spraw obywatelskich

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego SO
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenia imprezy masowej SO
 3. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców SO
 4. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B SO
 5. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców SO
 6. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców SO
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców SO
 8. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały / na pobyt czasowy SO
 9. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego /z pobytu czasowego ponad 3 miesiące SO
 10. Wniosek- zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej, rozrywkowej
 11. Wniosek o wypłatę utraconego zarobku  przez żołnierza rezerwy
 12. Wniosek - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym SO
 13. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia -zał.do wniosku SO
 14. Wniosek zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postepowanie uproszczone SO
 15. Wniosek o udostępnienie dokumnetacji związanej z dowodem osobistym

 16. Wniosek o upstepnienie danych z dowodów osobistych tryb jednostkowy

 17. Wniosek o udostepnienie danych 2019

 18. Zgłoszenie pobytu czasowego

 19. Zgłoszenie pobytu stałego

 20. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę

 21. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

 22. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

 23. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

 24. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru dowodów osobistych SO
 25. Klauzula informacyjna dotycząca rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
 26. Klauzula informacyjna RODO- Dowody osobiste
 27. Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
 28. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświaczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy

Ewidencja działalności gospodarczej

 1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 /(wniosek dotyczy: zarejestrowania działalności gospodarczej, zmian wpisu, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wznowienia
  wykonywania działalności gospodarczej, likwidacji działalności gospodarczej).

         2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
         3. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
         4. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
         5. Wniosek o zmianę danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób  taksówką.
         6. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
         7. Wniosek o wydanie zgody na wydłużenie czasu pracy otwarcia placówki detalicznej, zakładu gastronomicznego lub zakładu usługowego dla ludności.


Wydział mienia komunalnego

 1. Wniosek o przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego
 2. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego.
 3. Wniosek na sprzedaż lokalu MK
 4. Wniosek o zamianę mieszkania MK
 5. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 6. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony
  przed bezdomnymi zwierzętami
 7. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/najmu gruntu MK
 8. Wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu gruntu MK
 9. Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy/najmu gruntu MK
 10. Wniosek o zarejestrowanie psa MK
 11. Wniosek o nadanie numeru porządkowego
 12. Wniosek o sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 13. Wzór wniosku  o udzieleniezezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 14. Deklaracja opiekuna społecznego kotów
 15. Wniosek o sprzedaz dzialki
 16. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 17. Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 18. ANKIETA „MIESZKANIE PLUS”
 19. Wniosek o udzielenie 99% bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Referat ochrony środowiska

Referat dochodów

  1. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości RD
  2. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o figurowanie w ewidencji podatku rolnego,  leśnego, od nieruchomości o pow gospodarstwa rolnego i o wysokości rocznego dochodu z gospodarstwa rolnego RD
  3. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o spłacie zobowiązań wynikających z tytułu kupna nieruchomości na raty oraz przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu RD
  4. Zgoda na przetwarzanie danych przez Referat Dochodów
  5. DN zał nr 1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osoby prawne aktyalny do 30.06.2019 roku
  6. DR zał nr 2 Deklaracja w sprawie podatku rolnego ososby prawne aktualny do 30.06.2019 roku

  7. DL- zał nr 3 Deklaracja w sprawie podatku leśnego- osoby prawne aktualny do 30.06.2019 roku

  8. IN zał. nr 4 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osoby fizyczne aktualny do 30.06.2019 roku

  9. IR zał nr 5 Informacja w sprawie podatku rolnego osoby fizyczne aktyualny do 30.06.2019 roku

  10. IL zał. nr 6 Informacja w sprawie podatku leśnego osoby fizyczne aktualny do 30.06.2019 roku

  11. Załącznik Z zał nr 7- dane o nieruchomosciach- osoby fizyczne i osoby prawne do 30.06.2019 roku

  12. Oświadczenie -o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji- osoby prawne

  13. Wniosek o zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
  14. Zalacznik Nr 1 do uchwały Nr 455/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 wrzesnia 2014 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiebiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
  15. Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr 455/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 wrzesnia 2014 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiebiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
  16. Zalacznik Nr 3 do uchwały Nr 455/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 września 2014 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
  17. Zalacznik Nr 4 do uchwaly Nr 455/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 września 2014 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
  18. Wzór formularza informacji przedstawianach przez przedsiębiorcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  19. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
  20. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1a
  21. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
  22. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  23. DN 1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  24. DR 1 - DEKLARACJA NA PODATEK
  25. IN - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
  26. IR - INFORMACJA O GRUNTACH
  27. ZDN 1 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI -   - DANE O PRZED MIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  28. ZDN 2 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI -      - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  29. ZDR 1 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY -      - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  30. ZDR 2 - ZAŁ do deklaracji podatek rolny
  31. ZIN 1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH -    - DANE O PRZE DMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  32. ZIN 2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH -      - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  33. ZIN 3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
  34. ZIR 1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH -    - DANE O PRZE DMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  35. ZIR 2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH -      - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  36. ZIR 3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH  - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW

 


Referat zagospodarowania przestrzennego

 1. WNIOSEK WZT
 2. Wniosek  Celu Publicznego
 3. Uzupełnienie wycofanie wniosku
 4. Wniosek  o przeniesienie WZT
 5. Wniosek o zmiane decyzji
 6. Zgoda na zmianę WZT
 7. Wniosek o ostatecznośc decyzji
 8. Wniosek o wydanie kopii uwierzytelnionych
 9. Wniosek o wypis z wyrysem
 10. Wniosek - zaświadczenie
 11. Wniosek o wydanie kopii uwierzytelnionych
 12. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 13. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu projektu podziału nieruchomości

Wydział organizacyjny i kadr

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) OR
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu OR
 3. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów ze zlikwidowanej jednostki
 4. Wniosek o udostępnienie akt sprawy
 5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Stanu Cywilnego

DRUKI I WNIOSKI

1. wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

2. podanie o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

3. podanie o wpisanie zagranicznego rozwodu

4. upoważnienie do wpisania rozwodu zagranicznego

5.wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cwylinego

6.wniosek o zmianę imienia/nazwiska dziecka

7.wniosek o zmianę imienia/nazwiska

8. wniosek jubilatów o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

9. wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

 

 

Wydział Infrastruktury Społecznej

 1. Przedszkola niepubliczne rozliczenia końcowe roczne.
 2. Przedszkola niepubliczne wnioski i przyznanie dotacji na rok
 3. Przedszkola niepubliczne informacja miesieczna rozliczenie
 4. Zabytki sprawozdanie dotacji zabytków
 5. Zabytki wzór wniosku dofinansowanie zabytków
 6. Młodociani pracownicy oświadzenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 7. Młodociani pracownicy wniosek o dofinansowanie
 8. Młodociani pracownicy wniosek pomoc de minimis
 9. Młodociani pracownicy zawiadomienie o zawarciu umowy

 

Wydział Rozwoju Miasta

         1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Referat Turystyki i Promocji

 1. Procedura wpisu.
 2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 3. Załącznik nr 1 -  opis obiektu.

Metryka

data wytworzenia
2013-03-19
data udostępnienia
2013-03-19
sporządzone przez
Gizka Łukasz
opublikowane przez
Gizka Łukasz
ilość odwiedzin
12962
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.