Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Urząd Miasta Komórki organizacyjne Wydział Infrastruktury i Inwestycji (WI)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Infrastruktury i Inwestycji (WI) , bieżące, menu 100 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Infrastruktury i Inwestycji (WI)

Wydział Infrastruktury i Inwestycji (WI)

Do zadań Wydziału Infrastruktury i Inwestycji  należy:

1. w zakresie działalności inwestycyjnej:

1) tworzenie bazy danych i planowanie na ich podstawie nowych zamierzeń inwestycyjnych;
2) współdziałanie z merytorycznymi wydziałami Urzędu przy przygotowywaniu inwestycji (założenia, uzgodnienia, dokumentacja);
3) bieżące dostosowywanie harmonogramu realizacji inwestycji do możliwości finansowych miasta;
4) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją i rozliczaniem inwestycji komunalnych;
5) udział w przetargach na wykonywanie prac projektowych oraz prac budowlanych;
6) udział w negocjacjach przedumownych;
7) sprawdzanie i weryfikacja umów pod względem zgodności z warunkami określonymi w przetargu, przepisami prawa oraz zabezpieczenia Miasta Nowa Ruda;
8) przejmowanie dokumentacji projektowej od projektantów, sprawdzanie jej kompletności i poprawności;
9) prowadzenie całości spraw związanych z realizacją inwestycji, tj. uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie; 10) reprezentowanie inwestora w czasie trwania procesu budowlanego;
11) uczestnictwo w przekazaniu wykonawcą placu budowy i dokumentacji;
12) nadzór z ramienia Urzędu nad przebiegiem procesu inwestycyjnego obejmujący w szczególności:
a) zgodność realizacji inwestycji z warunkami umowy,
b) prawidłowość przebiegu robót budowlanych,
c) zgodność realizacji inwestycji z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, normami technicznymi,
d) właściwą jakość robót i zastosowanych materiałów,
e) terminowość ich realizacji i zgodność z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym robót;
13) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, odbiorach robót podlegających zakryciu i zanikowych, próbach technicznych;
14) organizowanie i uczestnictwo w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym inwestycji oraz zwrotnym przekazaniu placu budowy przez wykonawcę;
15) nadzór nad prawidłową naprawą szkód powstałych w wyniku wejścia z robotami budowlanymi na nieruchomości nie stanowiące własności gminy;
16) w zakresie prowadzenia działalności inwestycyjnej przestrzeganie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówienia publicznych, tj.:
a) przygotowywanie projektów zarządzeń  Burmistrza  Miasta Nowa Ruda o powołaniu Komisji przetargowej,
b) opracowywanie materiałów do przetargu - zgodnie z rodzajem wybranego trybu,
c) prowadzenie przetargów i sporządzanie protokółów,
d) zawiadamianie o wyborze oferty,
e) przygotowywanie umów dla wybranego oferenta;
17) przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o realizację inwestycji w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;
18) organizowanie inwestycji infrastrukturalnych w systemie robot publicznych;
19) sporządzanie umów i nadzór nad  prawidłowym przebiegiem inwestycji realizowanych w trybie inicjatyw lokalnych;
20) współpraca z Wydziałem Finansów Gminnych na etapie wprowadzenia poszczególnych zadań do budżetu oraz w zakresie ich realizacji finansowej;
21) sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie ich do Wydziału Finansów Gminnych;
22) prowadzenie spraw związanych ze zbrojeniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe, z budową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, burzowej, wysypiska nieczystości stałych, oczyszczalni itp.;
23) przygotowanie materiałów w zakresie opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
24) prowadzenie spraw związanych z budownictwem komunalnym;

25) przygotowywanie informacji do obowiązującej sprawozdawczości GUS i przekazywanie ich do Wydziału Finansów Gminnych;
26) współdziałanie z sąsiednimi gminami i zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi przy realizacji inwestycji wspólnych;
27) opracowanie programu rewitalizacji centrum miasta, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz podejmowanie działań w celu jego realizacji.
28) współpraca z "Invest-Park" spółką zarządzającą WSSE, w zakresie inwestycji wspólnie realizowanych na terenie podstrefy noworudzkiej oraz z ARR “Agroreg” w ramach projektu “Noworudzki Park Przemysłowy”.

2. w zakresie zagospodarowania przestrzennego:

1) przygotowywanie materiałów w zakresie wyrażania opinii w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
2) wykonywanie zadań związanych ze sporządzeniem projektów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
3) wykonywanie zadań związanych z przystąpieniem do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, z opracowaniem projektu planu, wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu oraz przygotowaniem do przedłożenia Radzie Miejskiej protestów i zarzutów do projektu planu, jak również projektu planu;
4) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz gromadzenie materiałów związanych z tymi planami;
5) przygotowywanie materiałów w zakresie powołania komisji urbanistyczno – architektonicznych oraz obsługa i uczestnictwo w pracach tych komisji;
6) przedstawianie Burmistrzowi wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
7) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
8) naliczanie właścicielom lub użytkownikom wieczystym odszkodowań za uniemożliwienie lub istotne ograniczenie korzystania z nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w współpracy z Wydziałem Mienia Komunalnego;
9) ustalenie opłat jednorazowych w razie zbywania przez właściciela nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
10) wydawanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala inne przeznaczenie;
11) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadkach określonych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym;
12) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
13) określanie zespołów dawnej zabudowy wymagającej uporządkowania ze środków państwowych;
14) wydawanie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z budową, utrzymaniem lub rozbiórką obiektów budowlanych właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenia podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.
15) sporządzanie wypisów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

3. w zakresie infrastruktury:

1) zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją, a w szczególności budowa i eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz budowa i eksploatacja oświetlenia ulicznego;
2) prowadzenie spraw związanych z melioracją na terenie miasta;
3) nadzór nad pracami oczyszczania miasta;
4) nadzór i prowadzenie prac na terenach zieleni miejskiej pozostającej w bezpośrednim zarządzie Urzędu;
5) zakładanie i rozszerzanie cmentarzy komunalnych, podejmowanie decyzji o ich zamknięciu, utrzymanie i zarządzanie tymi cmentarzami oraz wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu cmentarnego na inny cel po upływie 40 lat od ostatniego pochowania;
6) ograniczenie poboru wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności do innych celów w wypadku niedoboru wody;
7) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;
8) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy, dla których gmina jest zarządcą;
9) zawieranie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu realizacji planu;
10) wydawanie opinii w sprawie stwierdzenia stanu technicznego lokali i obiektów budowlanych;
11) zatwierdzanie i opiniowanie propozycji lokalizacji reklam na terenie Miasta;
12) opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej;
13) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
14) umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz numerami porządkowymi nieruchomości;
15) planowanie i wnioskowanie w zakresie finansowania, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg lokalnych miejskich i dróg gminnych oraz obiektów mostowych;
16) modernizowanie, utrzymanie i ochrona dróg lokalnych miejskich w granicach miasta oraz dróg gminnych oraz obiektów mostowych;
17) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia;
18) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych i lokalnych miejskich obiektów nie związanych z gospodarką drogową;
19) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej i lokalnej miejskiej;
20) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
21) koordynacja robót w pasie drogowym;
22) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;
23) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;
24) wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających  dróg i obiektów mostowych;
25) przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
26) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
27) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
28) współpraca z właściwymi organami w dziedzinie stosowania znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń ostrzegawczo – zabezpieczających;
29) współpraca z organami Policji oraz Strażą Miejską w zakresie porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego;
30) koordynacja działań w zakresie przewozów w poszczególnych rodzajach transportu oraz zimowego utrzymania dróg;
31) opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań w sprawach lokalnej i regionalnej komunikacji pasażerskiej;
32) opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych;
33) opiniowanie ustalenia przebiegu dróg powiatowych;
34) zaliczenie drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie przebiegu dróg gminnych;
35) opiniowanie wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych autostrady;
36) zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych;
37) zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych miejskich;
38) prowadzenie spraw z zakresu łączności;
39) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowy oraz zieleni na terenach komunalnych, z wyłączeniem lasów komunalnych;
40) prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą;
41) ustalanie miejsc w których pobiera się opłaty za parkowanie pojazdów, ich wysokości, sposobu pobierania oraz przeznaczenia poza drogami krajowymi;
42) prowadzenie spraw związanych z rozbiórka obiektów, będących mieniem komunalnym, we współpracy z Wydziałem Mienia Komunalnego.

4. w zakresie kultury:

1) przygotowanie materiałów w zakresie zapewnienia warunków prawnych i organizacyjnych dla ochrony dóbr kultury;
2) podejmowanie działań mających na celu ochronę dóbr kultury, w zakresie przewidzianym dla miasta ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
3) prowadzenie ewidencji dóbr kultury znajdujących się na terenie miasta, a nie wpisanych do rejestru zabytków;
4) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach i niezwłoczne zawiadamianie o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków;
5) zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków;
6) składanie wniosków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury nieruchomych oraz kolekcji;
7) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku;
8) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub o odkryciu wykopaliska i niezwłoczne powiadamianie o tym wojewódzkiego konserwatora zabytków;
9) działanie, w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, w zakresie egzekwowania użytkowania obiektu zabytkowego zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami i w sposób odpowiadający jego wartości zabytkowej;

5. w zakresie zadań zleconych:

1) zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów;
2) przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią;
3) ustalenie udziału jednostek gospodarki uspołecznionej w kosztach budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drogi zakładowej w przypadku, gdy droga zakładowa stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki, a  jednostki te nie ustaliły tego udziału w drodze porozumienia;
4) nakładanie na przewoźników obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest to niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej;
5) ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej.

Metryka

sporządzono
2013-03-13 przez Gizka Łukasz
udostępniono
2013-03-13 00:00 przez Łukasz Gizka
zmodyfikowano
2013-03-13 14:06 przez Gizka Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6909
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.