Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Urząd Miasta Komórki organizacyjne Wydział Mienia Komunalnego (MK)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Mienia Komunalnego (MK) , bieżące, menu 102 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Mienia Komunalnego (MK)

Wydział Mienia Komunalnego (MK)

Zadania realizowane przez Wydział Mienia Komunalnego:

 

 1. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących gospodarowania
  nieruchomościami gminnymi,

 2. prowadzenie, aktualizacja ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

 3. sporządzanie informacji o stanie mienia,

 4. zbywanie prawa własności oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
  gminnych (zabudowanych, niezabudowanych oraz lokali) w trybie przetargowym,

 5. sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,

 6. sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w trybie bezprzetargowym,

 7. sporządzanie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w 
  użytkowanie wieczyste,

 8. przekazywanie nieruchomości jako aport do spółek prawa handlowego,

 9. dokonywanie darowizn nieruchomości gminnych na rzecz Skarbu Państwa lub Jednostki
  Samorządu Terytorialnego,

 10. obciążanie odpłatne i nieodpłatne nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami
  rzeczowymi, prowadzenie procedury zamiany nieruchomości oraz zrzeczenia się
  nieruchomości gminnych,

 11. nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,

 12. zlecanie wykonania opracowań geodezyjno-kartograficznych, operatów szacunkowych i 
  inwentaryzacji nieruchomości,

 13. opiniowanie spraw z zakresu wykonywania przez Burmistrza miasta prawa pierwokupu,

 14. przygotowanie i prowadzenie postępowania w sprawach związanych z podziałem
  nieruchomości i rozgraniczeniem,

 15. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, trwałego zarządu,

 16. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w 
  prawo własności,

  prowadzenie i aktualizacja ewidencji użytkowników wieczystych,

 17. prowadzenie postępowań z zakresu udzielania bonifikat (od opłat z tytułu użytkowania
  wieczystego),

 18. wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

 19. wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

 20. wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,

 21. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego,

 22. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy w zakresie
  uregulowanym ustawą,

 23. przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z zamianą nieruchomości,

 24. prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości oraz nabywaniem
  gruntów na rzecz Gminy w celu realizacji celów publicznych,

 25. regulowanie w księgach wieczystych stanów prawnych nieruchomości,

 26. przygotowywanie zezwoleń na wykreślenie hipoteki udzielonej z tytułu nabycia lokalu
  przez najemcę,

 27. weryfikacja transakcji dotyczących nieruchomości zbytych przez gminę przy zastosowaniu

  bonifikat,

 28. wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości gminnych,

 29. wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału oraz decyzji rozgraniczających
  nieruchomości,

 30. prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji ustalającej wysokość opłaty adiacenckiej,

 31. przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym Gminy,

 32. wygaszanie trwałego zarządu i przejmowanie nieruchomości do gminnego zasobu,

 33. współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina ma swój udział,

 34. prowadzenie spraw związanych z regulacją udziałów procentowych w częściach wspólnych
  budynków i gruntów wspólnot mieszkaniowych,

 35. regulowanie stanu terenowo-prawnego gruntów wspólnot mieszkaniowych,

 36. znoszenie współwłasności nieruchomości,

 37. oddawanie nieruchomości gminnych w dzierżawę w tym sporządzanie wykazów i 
  przygotowywanie umów dzierżawy,

 38. organizowanie przetargów na oddanie nieruchomości w najem i dzierżawę,

 39. prowadzenie rejestru umów dzierżawy,

 40. kontrola sposobów wykonywania obowiązków przez dzierżawców,

 41. zawieranie umów na usytuowanie reklam na gruntach będących własnością gminy,

 42. oddawanie nieruchomości gminnych w użyczenie,

 43. prowadzenie spraw związanych z przydziałem lokali mieszkalnych wchodzących w skład
  mieszkaniowego zasobu Miasta Nowa Ruda tj. m.in. przyjmowanie wniosków o przydział
  lokalu, ich rozpatrywanie,

 44. sporządzanie list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu, wskazywanie zarządcy
  lokali komunalnych osób, z którymi należy zawrzeć umowę najmu,

 45. rozpatrywanie wniosków o zamianę lokalu mieszkalnego,

 46. prowadzenie obsługi merytorycznej i techniczno-biurowej Komisji Mieszkaniowej,

 47. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach spornych ze stosunku najmu,

 48. współpraca z zarządcami lokali komunalnych w bieżących sprawach dotyczących
  mieszkaniowego zasobu gminy,

 49. nadzór nad realizacją umów o zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi,

 50. nadawanie numerów porządkowych nieruchomości prowadzenie ewidencji nazw ulic,

 51. prowadzenie sprawozdawczości dla GUS z zakresu określonego ustawą,

 52. realizacja obowiązków w zakresie ochrony zwierząt,

 53. przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowanie lub zachorowaniu
  zwierząt na chorobę zaraźliwą,

 54. wydawanie decyzji o odebraniu czasowo zwierząt gospodarskich, które są rażąco
  zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie ich do schroniska lub pod opiekę
  innemu podmiotowi,

 55. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną,

 56. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,

 57. organizowanie spisów rolnych,

 58. szacowanie skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie,

 59. prowadzenie spraw związanych z nadzorem i utrzymaniem cmentarzy komunalnych
  stanowiących własność gminy,

 60. prowadzenie spraw związanych z nadzorem oraz zawieranie umów dzierżawy na
  targowiskach miejskich.

   

 

 

Metryka

sporządzono
2013-03-14 przez Gizka Łukasz
udostępniono
2013-03-14 00:00 przez Gizka Łukasz
zmodyfikowano
2022-08-05 08:43 przez Gizka Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
8898
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.