Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Urząd Miasta Komórki organizacyjne Wydział Organizacyjny i Kadr (OR)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Organizacyjny i Kadr (OR), bieżące, menu 103 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Organizacyjny i Kadr (OR)

Wydział Organizacyjny i Kadr (OR)

Do zadań Wydziału Organizacyjnego i Kadr należą sprawy z zakresu organizacji, funkcjonowania i planowania pracy Urzędu, kadr pracowników Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz szkoleń, a w szczególności:

 1. w sprawach organizacyjnych i funkcjonowania:
  1. opracowywanie regulaminu wewnętrznego i regulaminu pracy, kontrola ich funkcjonowania i przedstawiania wniosków usprawniających pracę Urzędu;
  2. wdrażanie nowych metod organizacyjnych pracy w Urzędzie;
  3. koordynacja spraw dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów i referendów;
  4. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej w Urzędzie i realizacji zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
  5. opracowanie na zlecenie Burmistrza wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i innych;
  6. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Burmistrza zgody na stosowanie nazwy „Nowa Ruda” oraz herbu miasta w nazwach firm, towarów itp.;
  7. współdziałanie z organizacjami społecznymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi;
  8. prowadzenie rejestru porozumień zawieranych przez Burmistrza;
  9. rejestracja umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, upoważnień i pełnomocnictw;
  10. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nadzór nad ich przechowywaniem;
  11. zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, pieczęcie, tablice, środki czystości, wyposażenie i środki trwałe;
  12. prenumerata prasy i wydawnictw;
  13. prowadzenie magazynu materiałów biurowych, środków czystości itp.;
  14. zapewnienie łączności telefonicznej, obsługa centrali, rozliczanie rozmów telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;
  15. zapewnienie sprawności technicznej urządzeń tzw. „małej poligrafii”;
  16. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem obiektami Urzędu, bieżącymi remontami i konserwacją inwentarza biurowego, oraz bieżące prowadzenie książek obiektów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
  17. przeprowadzanie rocznych i okresowych przeglądów obiektów budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
  18. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach Urzędu oraz dekorowanie budynków z okazji świąt i uroczystości;
  19. sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi Urzędu;
  20. prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów będących w użytkowaniu;
  21. prowadzenie archiwum zakładowego i realizacja zadań określonych w art.5 ust.1, art.6 ust.1, art.12, 33 i 36 ustawy z dnia 19 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  22. prowadzenie spraw w zakresie zabezpieczenia mienia przed włamaniem i kradzieżą oraz ochrony przeciwpożarowej Urzędu;
  23. stała aktualizacja informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń w Urzędzie;
  24. dysponowanie taborem samochodowym Urzędu oraz zapewnienie ich właściwego stanu technicznego (naprawy, przeglądy, konserwacje), ubezpieczenia oraz bezpiecznego garażowania;
  25. rozliczanie kosztów przesyłek i sporządzanie zestawień i analiz w tym zakresie;
  26. organizowanie robót publicznych i prac interwencyjnych;
  27. prowadzenie biblioteki Urzędu;
  28. prowadzenie zbioru dokumentów dotyczących miejskich jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego, których miasto Nowa Ruda jest udziałowcem oraz, związków, stowarzyszeń i fundacji, w których miasto Nowa Ruda jest członkiem lub ma swojego reprezentanta.
 2. w sprawach kadrowych:
  1. przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagradzaniem pracowników, rentami i emeryturami pracowników;
  2. organizacja prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników;
  3. przygotowywanie dokumentacji z zakresu zatrudniania, zaszeregowania, awansowania i zwalniania kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
  4. prowadzenie spraw z zakresu dyscypliny pracy i kontrola jej przestrzegania;
  5. prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac w Urzędzie;
  6. wydawanie legitymacji służbowych;
  7. prowadzenie ewidencji osobowej i akt osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
  8. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu spraw osobowych;
  9. prowadzenie ogółu spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych;
  10. zgłaszanie pracowników i zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywanie tych ubezpieczeń;
  11. prowadzenie imiennych kart czasu pracy pracowników Urzędu oraz rozliczeń czasu pracy;
  12. prowadzenie spraw wojskowych pracowników Urzędu;
  13. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami wewnętrznymi i wewnętrznymi pracowników Urzędu oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników.
 3. w zakresie spraw socjalnych i BHP:
  1. opracowywanie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
  2. prowadzenie spraw socjalnych pracowników i obsługa Komisji Socjalnej;
  3. prowadzenie imiennych kartotek w zakresie wydanej odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
  4. prowadzenie imiennego rejestru wypłaconych ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz wypłacanych ekwiwalentów za pranie odzieży i konserwację obuwia;
  5. stwierdzanie zagrożeń zawodowych;
  6. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP;
  7. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu BHP;
  8. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych dotyczących BHP;
  9. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
  10. udział w dochodzeniach powypadkowych;
  11. ustalanie tematyki i terminów szkoleń z zakresu BHP;
  12. współpraca z organami Inspekcji Pracy;
  13. współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz organizacja wstępnych, kontrolnych i okresowych badań lekarskich pracowników;
  14. dbanie o konserwację sprzętu ppoż.;
  15. ustalanie norm przydziału odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej.
 4. w zakresie obsługi sekretariatu Burmistrza:
  1. prowadzenie obsługi sekretarskiej Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
  2. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem spotkań, posiedzeń itp. organizowanych przez Burmistrza i Zastępcy Burmistrza oraz ich koordynacja;
  3. przygotowywanie projektów korespondencji Burmistrza i Zastępcy Burmistrza, w tym pism okolicznościowych, zaproszeń, listów gratulacyjnych;
  4. organizowanie przyjmowania mieszkańców w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
  5. sporządzenie okresowych analiz i sprawozdań z przyjęć mieszkańców w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza, Zastępcy Burmistrza i Sekretarza Miasta;
  6. zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji wewnątrz Urzędu
  7. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg, listów i wniosków, w tym:
  8. prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i listów,
  9. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków,
  10. nadzór nad prawidłowym i terminowym załatwianiem skarg i wniosków sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań w przedmiotowym zakresie.
 5. w zakresie ewidencji podmiotów gospodarczych:
  1. prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem działalności gospodarczej;
  2. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
  3. wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  4. wydawanie zaświadczeń zmieniających wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
  5. prowadzenie rejestru zgłoszonych zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej;
  6. wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej;
  7. prowadzenie spraw związanych ze zmianą lub rozszerzeniem działalności gospodarczej;
  8. przekazywanie ZUS i Urzędowi Skarbowemu z urzędu kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jak również kopii decyzji o wykreśleniu z tej ewidencji;
  9. przekazywanie do Urzędu Statystycznego informacji o wykreśleniu podmiotu z ewidencji działalności gospodarczej;
  10. udzielanie pisemnych informacji i odpowiedzi na pisemne zapytania o prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze;
  11. udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na obszarze Miasta;
  12. realizowanie unormowań prawnych regulujących czas pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności;
  13. wydawanie, odmowa wydania, zmiana lub cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez znaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży;
  14. obliczanie wysokości opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według składanych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych;
  15. przygotowywanie materiałów w zakresie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu na obszarze miasta, przewozu osób i bagażu taksówkami;
  16. koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie, zbiorowym, w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej;
  17. tworzenie i aktualizacja banku danych o działających na terenie miasta podmiotach gospodarczych (formuła prawna działania, rodzaj działalności, ilość zatrudnionych, itp.);

Metryka

sporządzono
2013-03-14 przez Gizka Łukasz
udostępniono
2013-03-14 00:00 przez Łukasz Gizka
zmodyfikowano
2013-03-14 10:09 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4817
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.