Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Sprawy załatwiane w Urzędzie Miejskim
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sprawy załatwiane w Urzędzie Miejskim , bieżące, menu 39 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sprawy załatwiane w Urzędzie Miejskim

Sprawy załatwiane w Urzędzie Miejskim

REFERAT DOCHODÓW

 • podatek od nieruchomości
 • podatek od posiadania psów
 • podatek od środków transportu
 • podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
 • umorzenie zaległości podatkowej
 • wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 • wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, o powierzchni gospodarstwa rolnego i o wysokości rocznego dochodu z gospodarstwa rolnego
 • zaświadczenie - splata zobowiązań wynikających z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu na raty
 • zaświadczenie o dokonaniu wpłaty
 • zaświadczenie- spłata zobowiązań wynikających z tytułu kupna nieruchomości na raty
 • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej

URZĄD STANU CYWILNEGO

 • wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I INWESTYCJI

 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzja o warunkach zabudowy
 • wydawanie postanowień o podziale nieruchomości w aspekcie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku z przepisami odrębnymi
 • wydanie zezwolenia na usytuowanie reklamy w pasie drogowym
 • wydawanie wypisów i wyrysów
 • wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
 • wydanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

 • dotacje dla organizacji pozarządowych
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych

WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO

 • przydział mieszkania z zasobów Gminy Miejskiej Nowa Ruda
 • zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
 • wydzierżawienie gruntów na cele handlowo-uslugowe
 • sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
 • zbywanie nieruchomości zabudowanych i nie zabudowanych w drodze przetargu
 • zbywanie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości
 • nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
 • zamiana nieruchomości
 • prawo pierwokupu
 • nabywanie przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości
 • zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
 • uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 • opinia do wniosku w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • zezwolenie na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów
 • opinia do wniosku w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 • opinia do wniosku w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia (eksploatowanej przez osobę fizyczną)
 • wstrzymanie użytkowania instalacji w razi naruszenia decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia eksploatowanej przez osobę fizyczną
 • nakaz usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania przyznanie środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
 • Zarządzenie NR 4/04 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 15.01.2004
 • Regulamin Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przyznawania dotacji z jego środków
 • Regulamin przyznawania dotacji osobom fizycznym na budowę przyłącza kanalizacyjnego
 • opinia do planu ruchu zakładu górniczego
 • opinia do planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego opinia do projektu prac geologicznych
 • opinia do rocznego planu łowieckiego
 • opinia w sprawie dzierżawy obwodów łowieckich

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • wykreślenie wypisu z rejestru ewidencji działalności gospodarczej
 • udzielenie informacji o przedsiębiorcach
 • zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • potwierdzenie aktualności wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • określenie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Nowa Ruda
 • wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży wydanie zaświadczeń o zatrudnieniu
 • wydanie świadectwa pracy
 • wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu (RP-7)

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

 • wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie Nowej Rudy i wymeldowaniu z Nowej Rudy)
 • wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych
 • postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
 • zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
 • wymeldowanie z miejsca pobytu
 • wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące
 • zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy
 • wydawanie dowodów osobistych - wymiana i utraconych
 • wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy
 • zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
 • zameldowanie na pobyt do 2 miesięcy
 • zameldowanie na pobyt stały
 • zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
 • udzielenie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie Nowej Rudy
 • postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego
 • utrata dowodu osobistego
 • reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
 • udostępnianie prowadzonego rejestru wyborców miasta Nowej Rudy
 • przeprowadzenie zbiórki publicznej
 • zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
 • organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych
 • przeprowadzenie imprezy masowej
 • uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
 • wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenia lub dochód
 • uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

BIURA OBSŁUGI KLIENTA

załatwia sprawy z zakresu:

 • przyjmowania korespondencji kierowanej do Urzędu;
 • przyjmowania na wniosek klienta skarg i wniosków zgłaszanych ustnie do protokołu;
 • udzielania informacji o sprawach załatwianych w Urzędzie i trybie ich załatwiania, w tym o terminach, opłatach, podstawie prawnej, niezbędnych załącznikach itp. lub wskazanie klientowi właściwego merytorycznie do jej załatwienia podmiotu, łącznie z jego adresem i godzinami urzędowania;
 • udzielania Klientowi informacji dotyczącej tego, w jakim stadium załatwiania jest wniesiona przez niego sprawa i która komórka ja prowadzi itp.;
 • udzielania informacji o aktualnych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszonych przetargach i rokowaniach na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości, będących mieniem komunalnym;
 • pomocy w napisaniu lub wypełnieniu przez klienta wniosku, w tym udostępnienia niezbędnych druków i formularzy;
 • potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów dołączanych do wniosku lub akt postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd;
 • pośredniczenia w załatwianiu wybranych grup indywidualnych spraw leżących w kompetencji innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, celem wyeliminowania bezpośredniego kontaktu klienta z pracownikiem bezpośrednio prowadzącym sprawę w zakresie leżącym w kompetencjach Urzędu.

Metryka

sporządzono
2013-03-21 przez Gizka Łukasz
udostępniono
2013-03-21 00:00 przez Łukasz Gizka
zmodyfikowano
2013-03-21 13:44 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
52943
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.