Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia Nieruchomości Mienia Komunalnego Memorandum informacyjne dot. budowy budynku mieszkalnego w Nowej Rudzie w formule PPP
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Memorandum informacyjne dot. budowy budynku mieszkalnego w Nowej Rudzie w formule PPP, bieżące, menu 434 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Memorandum informacyjne dot. budowy budynku mieszkalnego w Nowej Rudzie w formule PPP

Memorandum informacyjne dot. budowy budynku mieszkalnego w Nowej Rudzie w formule PPP

Memoranfum do pobrania >>>TUTAJ<<<

 

 

 

Memorandum informacyjne

 

 

dot. inwestycji budowy budynku mieszkalnego w Nowej Rudzie

Os. XXX-lecia razem z infrastrukturą,

( parkingiem, placem zabaw ) oraz zielenią

 

 

na potrzeby testowania rynku wykonawców zainteresowanych realizacją projektu partnerstwa publiczno-prywatnego

 

 

 

 

Nowa Ruda, maj 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa Ruda położona jest w powiecie kłodzkim nad rzeką Włodzicą na terenie malowniczej Kotliny Kłodzkiej. Miasto usytuowane jest w Sudetach Środkowych i obejmuje obszar 37,05 km2. Nowa Ruda leży pomiędzy Górami Sowimi, a Wzgórzami Włodzickimi, około 4 km w linii prostej od granicy z Czechami, na trasie Wałbrzych -Kłodzko.

 

Miasto Nowa Ruda jak i całe województwo dolnośląskie, posiada ogromny potencjał. Nowa Ruda ze względu na górskie położenie, malownicze krajobrazy i obecność w jej granicach wielu obiektów o ciekawej architekturze w tym także wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków jest miastem o dużych możliwościach.

 

Nowa Ruda dzieli się na trzy dzielnice tj. Nowa Rudę centrum, Słupiec i Drogosław. Proponujemy lokalizację inwestycji w części miasta najbardziej uprzemysłowionej, tj. w Słupcu.

 

Niniejsze Memorandum informacyjne przeznaczone jest dla podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. „Memorandum Informacyjne” - nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Gmina Miejska Nowa Ruda jest zainteresowana pozyskaniem opinii, oczekiwań i warunków na jakich potencjalni Partnerzy Prywatni wzięliby udział we współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

 

Przedstawione w Memorandum informacje, mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie np. po przedstawieniu oczekiwań przez potencjalnych Partnerów Prywatnych (dalej – zamiennie Partnerzy Prywatni).

 

Zaproszenie do udziału w testowaniu rynku

 

Gmina Miejska Nowa Ruda zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do współpracy przy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”.

Test rynku jest etapem przedrealizacyjnym ww. przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Celem testu jest uzyskanie opinii i informacji potencjalnie zainteresowanych podmiotów w zakresie realnych i jednocześnie efektywnych rozwiązań jego realizacji. Ewentualna umowa o partnerstwie publicznoprywatnym zawarta zostanie na podstawie przepisów Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 ze zm. — dalej „ustawa o PPP”) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm. - dalej „PZP").

Z pomocą przeprowadzonego testu rynku, Gmina Miejska Nowa Ruda dąży do wypracowania optymalnych rozwiązań dotyczących modelu realizacji przedsięwzięcia i modelu jego finansowania, źródeł pochodzenia kapitału potrzebnego do sfinansowania przedsięwzięcia, warunków finansowania, rodzajów zabezpieczeń finansowania, a także najważniejszych postanowień umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ponadto uczestnicy testowania rynku zostaną poproszeni o rekomendacje w zakresie potencjalnie najkorzystniejszych w ich ocenie rozwiązań, które będą stanowiły podstawę dokonania korekty wstępnie przyjętych koncepcji.

W ramach niniejszego Przedsięwzięcia zakłada się, że Partner Prywatny przejmie odpowiedzialność za realizację inwestycji, jej sfinansowanie (w tym zapewnienie źródeł finansowania), wybudowanie, utrzymanie.Zarządzanie powierzone będzie odrębnemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego.

Planuje się, że strona publiczna — Gmina Miejska Nowa Ruda zapewni docelowych odbiorców przedsięwzięcia - najemców lokali, którzy będą ponosić opłaty z tytułu korzystania z efektu rzeczowego przedsięwzięcia (lokali mieszkalnych), a w sytuacji gdy liczba tych najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie przedsięwzięcia, Gmina Miejska Nowa Ruda (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na niezasiedlone lokale i ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania (najmu).

Wynagrodzenie partnera prywatnego przyjmować więc będzie formę opłaty za dostępność. Najemcy lokali mieszkalnych będą uprawnieni do nabycia na własność wynajmowanych lokali mieszkalnych, a stosunkiem prawnym regulującym uprawienie do korzystania z lokalu będzie umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Gmina Miejska Nowa Ruda oczekuje, że skalkulowana dla 30-letniego okresu obowiązywania umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności stawka czynszu i opłat związanych z nabyciem przez najemcę lokalu mieszkalnego po tym okresie nie może przekroczyć 20,00 zł za l m2 (przy zastrzeżeniu możliwości skorzystania przez najemców z dopłat wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania -Dz. U. z 2018 r., poz. 1540).

Ogłoszenie postępowania związanego z wyborem Partnera Prywatnego planowane jest w 2019 roku.

Państwa sugestie i uwagi będą miały istotne znaczenie dla właściwej realizacji przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i osiągnięcie celu publicznego.

Prosimy o lekturę memorandum oraz o odesłanie wypełnionej ankiety na adres miasto@um.nowaruda.pl w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

Liczymy na Państwa zainteresowanie planowanym przedsięwzięciem oraz udział w niniejszym badaniu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 

 

I Lokalizacja, dane ewidencyjne

Nowa Ruda, Os XXX-lecia

Obr. 7 AM 6 działka nr 23/5 o powierzchni: 0,8996 ha dla której prowadzona jest w Sądzie

Rejonowym w Kłodzku księga wieczysta SW2K/00023645/6

Działka o powierzchni: 0,8996 ha sklasyfikowana jako użytki: Ps III -0,4095 ha

R IIIa-0,4347 ha

dr – 0,0554 ha

II.Przeznaczenie działki

Na w/w działkę brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast wszczęta jest procedura zmiany decyzji o warunkach zabudowy.

 

III. Liczba mieszkań — 32 ( w jednym budynku dwuklatkowym )

 

IV. Struktura mieszkań

do 30 m2

3 lokale

do 45 m2

14 lokali

do 56 m 2 -

8 lokali

powyżej 56 m 2

7 lokali

 

V. Czas realizacji projektu - 30 lat

VI.Forma realizacji współpracy — PPP

VII. Forma udostępnienia lokali najemcom

Wynajem — 5 gospodarstw domowych

dojście do własności — 27 gospodarstw domowych

 

VIII. Tryb wyboru partnera prywatnego – dialog konkurencyjny

 

 

IX. Co gmina wnosi do PPP

Gmina Miejska Nowa Ruda sprzeda część w/w nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie:Obr. 7 AM 6 działka nr 23/5 o powierzchni: 0,8996 ha dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kłodzku księga wieczysta SW2K/00023645/6.

 

Na etapie ogłoszenia postępowania, nastąpi podział przedmiotowej działki celem dopasowania powierzchni dla realizacji proponowanej zabudowy, a pozostała z wydzielenia powierzchnia pozostanie w posiadaniu Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

 

 

Podstawy prawne przedsięwzięcia

Przewiduje się realizację Przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego na podstawie ustawy PPP zgodnie z poniższymi założeniami:

1)Partner Prywatny nabędzie od Gminy Miejskiej Nowa Ruda nieruchomość, na której ma być zlokalizowane Przedsięwzięcie,

2)Partner Prywatny w nieprzekraczalnym terminie 24 miesięcy od daty podpisania umowy o PPP zaprojektuje i wybuduje na nieruchomości, o której mowa efekt rzeczowy Przedsięwzięcia

3) Partner Prywatny będzie utrzymywał efekt rzeczowy Przedsięwzięcia w okresie nie dłuższym niż 30 lat od daty jego wybudowania. Zarządzanie zostanie powierzone odrębnemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze przetargu ograniczonego.

4) podmiot publiczny najpóźniej do momentu osiągnięcia efektu rzeczowego Przedsięwzięcia zapewni dokonanie wyboru i wskazanie osób do zawarcia umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, a w sytuacji gdy liczba tych osób będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych wówczas umowa najmu instytucjonalnego tych lokali zostanie zawarta bezpośrednio z podmiotem publicznym, który będzie miał prawo do ich podnajmowania,

5) w sytuacji opróżnienia lokalu mieszkalnego przez najemcę podmiot publiczny zapewni zasiedlenie lokalu przez kolejnego najemcę, względnie sam zawrze umowę najmu instytucjonalnego tego lokalu z dojściem do własności,

6) wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie zasadniczo pobierane od docelowego odbiorcy (najemcy lokalu) i będzie się składało z czynszu najmu, opłat niezależnych od właściciela oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego oraz rat z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,

7) po zakończeniu realizacji Przedsięwzięcia Partner Prywatny przeniesie własność lokali mieszkalnych na ich najemców zgodnie z warunkami umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności, w tym przeniesie własność lokali mieszkalnych na Gminę Miejską Nowa Ruda,jeśli będzie ona najemcą poszczególnych z nich.

8.Partner prywatny zrealizuje efekt rzeczowy Przedsiewzięcia z zastrzeżeniem by w jego wyniku powstały 32 lokale mieszkalne o strukturze wynikającej ze wstępu do memorandum informacyjnego.

Tryb wyboru partnera prywatnego

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. Poz. 1986 ze zm.) – przewidywany tryb dialog konkurencyjny (m.in. art. 60a-60f ww. ustawy).

 

Założenia regulacji prawnej z docelowym odbiorcą

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie Gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1234 ze zm.) – umowa najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności (m.in. art. 19k-19s tej ustawy).

 

Struktura finansowa Projektu

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP Partner Prywatny zobowiązany będzie do realizacji Projektu za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków na jego realizację lub poniesienia ich ze źródeł obcych, a Podmiot Publiczny zobowiązany będzie do współdziałania w osiągnięciu tego celu przez Partnera Prywatnego. Finansowanie Projektu może zatem być realizowane w oparciu o:

środki własne Partnera Prywatnego,

środki pozyskane przez Partnera Prywatnego ze źródeł zewnętrznych, takich jak np.:

banki, inne instytucje finansowe, przy czym struktura finansowania winna odpowiadać

celom projektu i być akceptowalna przez instytucje finansujące i banki,

fundusze unijne.

 

Strona publiczna nie przewiduje zaangażowania środków własnych w ramach zaangażowania kapitałowego.

 

Nie jest także przewidziane udzielenie przez stronę publiczną gwarancji, poręczeń lub jakiegokolwiek zabezpieczenia kredytu w związku z Projektem, (Przedsięwzięciem) który miałby wpływ na wskaźniki zadłużenia strony publicznej.

Proponowany zakres obowiązków Partnera Prywatnego

Realizacja Projektu planowana w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego składać się będzie z następujących etapów:

etapu inwestycyjnego, po zapewnieniu przez partnera prywatnego źródeł finansowania Przedsięwzięcia (Projektu) we własnym zakresie,

etapu utrzymania.Zarządzanie zostanie powierzone odrębnemu podmiotowi, wyłonionemu w drodze przetargu ograniczonego.

Oczekuje się, że większość zadań związanych z budową i dostępnością Projektu i zarazem przynależnych im ryzyk będzie spoczywać w fazie realizacji i eksploatacji na Partnerze Prywatnym.

 

Partner Prywatny w szczególności odpowiedzialny będzie za:

zorganizowanie i zapewnienie finansowania etapu inwestycyjnego oraz etapu utrzymania, w zakresie przypisanym partnerowi prywatnemu umową PPP

uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych,

przeprowadzenie robót zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem,

utrzymanie sprawności technicznej wybudowanego obiektu wraz z infrastrukturą oraz

zainstalowanymi urządzeniami (naprawy, konserwacje, remonty),

ponoszenie kosztów ubezpieczeń obiektu i terenu oddanych do dyspozycji Partnerowi Prywatnemu,

utrzymywaniebudynku mieszkalnego wielorodzinnego w okresie max. 30 lat,liczonym od daty wytworzenia efektu rzeczowego Przedsięwzięcia rozumianego jako uzyskanie pozwolenia użytkowanie obiektu,

sprzedaż po upływie okresu zarządzania lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Szczegółowy zakres podziału obowiązków i praw wynikających z realizacji Projektu będzie stanowić przedmiot negocjacji Podmiotu Publicznego z podmiotami zainteresowanymi zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ostateczny zakres obowiązków Partnera Prywatnego ustalony będzie treścią umów o PPP.

 

 

Proponowany udział Podmiotu Publicznego w Przedsięwzięciu

Podmiot publiczny sprzeda Partnerowi Prywatnemu nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane Przedsięwzięcie oraz wskaże Partnerowi Prywatnemu osoby, z którymi winien zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności. Uprzednio osoby te zostaną wybrane w oparciu o zobiektywizowane kryteria ustalone przez podmiot publiczny z zachowaniem zasad równości i transparentności wyboru. Określenie zasad wyboru potencjalnych najemców oraz przeprowadzenie tego wyboru winno nastąpić w trakcie realizacji efektu rzeczowego Przedsięwzięcia, z uwzględnieniem ustalonej przez strony umowy o PPP, przewidywanej daty jego zakończenia. W sytuacji, gdy w następstwie przeprowadzenia przez Gminę Miejską Nowa Ruda procedury wyboru potencjalnych najemców ich liczba będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych wytworzonych w następstwie Przedsięwzięcia wówczas umowa najmu instytucjonalnego tych lokali zostanie zawarta bezpośrednio z Gminą Miejską Nowa Ruda, która będzie posiadała określone w umowie prawo do ich podnajmowania.

 

Mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego

Wynagrodzenie partnera prywatnego będzie zasadniczo pobierane od docelowego odbiorcy (najemcy lokalu). W sytuacji jednak, gdy liczba najemców będzie mniejsza niż liczba lokali mieszkalnych powstałych w następstwie Przedsięwzięcia Gmina Miejska Nowa Ruda (podmiot publiczny) będzie zobowiązana do zawarcia umów najmu na te lokale („wolne”) i ponoszenia opłat z tytułu ich wykorzystywania.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie składało się z czynszu najmu, opłat niezależnych od właściciela oraz innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego oraz rat z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Składniki tego wynagrodzenia winny być w umowie wyraźnie wyodrębnione. Zakłada się, że wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu efektu rzeczowego przedsięwzięcia.

 

RYZYKA

RYZYKA PO STRONIE WYKONAWCY

1) ryzyko konstrukcyjne (budowy) – w tym powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności ryzyko:

a) opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych,

b) niezgodności bądź nieprzestrzegania ustalonych standardów wykonania robót,

c) wzrostu kosztów bądź powstaniem dodatkowych a nieprzewidzianych kosztów,

d) związane z wpływem czynników zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia,

e) wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej,

f) udziału podwykonawców,

g) pojawienia się lub zastosowania do realizacji nowych technologii,

h) nieprzewidywalne warunki atmosferyczne.

2) ryzyko dostępności związane z faktycznym stopniem dostępności nakładów na realizację przedsięwzięcia - ryzyka wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczenia nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, w tym takie, od których będą należeć przyszłe płatności,przez okres trwania umowy partner prywatny utrzymuje i zarządza przedmiotem zamówienia,pobierając pożytki z przedsięwzięcia, ale w mniejszym stopniu, niż wynosić ma bezpośrednia zapłata od podmiotu publicznego i dopłata do świadczonych usług.

3) ryzyko utrzymywania budynku w planowanym okresie

RYZYKA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

1) ryzyko popytu / zapotrzebowania – na usługi świadczone w ramach przedsięwzięcia,ryzyko zasilenia mieszkań najemcami,

2) Ryzyko związane ze sprzedażą składnika majątkowego w stanie prawnym i technicznym zdatnym do realizacji umowy PPP

3) Ryzyko regulacyjne i prawne związane z możliwością świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez partnera prywatnego.

4) Ryzyko wyboru Wykonawcy posiadającego zdolność realizacji, utrzymania obiektów przez długi okres ( 30 lat )

 

Zakładany harmonogram realizacji Projektu

Lp.

Czas

Czynności Zamawiającego

Czynności Partnera Prywatnego

1

Brak terminu

ustawowego - termin

dowolnie wybrany

przez Zamawiającego

1) Przesłanie do publikacji

ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej (dalej: DzUUE) –

(w przypadku PPP o wartości

powyżej progów UE).

2) Po publikacji ogłoszenia

o zamówieniu w DzUUE

Zamawiający zamieszcza

ogłoszenie na własnej stronie

internetowej i w siedzibie

Zamawiającego.

3) Wymagany prawem zakres

ogłoszenia określony został

w art. 60c, art. 40 oraz 48 ust.2 u.p.z.p.

-zapoznanie się z ogłoszeniem,

-podjęcie decyzji o udziale

w postępowaniu,

-przygotowanie wniosku

(Partner Prywatny

występujący samodzielnie

bądź w ramach konsorcjum)

1.1

Po opublikowaniu

ogłoszenia o

zamówieniu w DzUUE

(podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 ustawy

o partnerstwie

prywatnym)

Publikacja nformacji o planowym

partnerstwie publiczno –prywatnym w Biuletynie Informacji publicznej

 

 

brak

2.

Termin ustawowy

- 30 dni (termin

minimalny) od dnia

przekazania ogłoszenia

o zamówieniu

Urzędowi Publikacji

Unii Europejskiej

(podstawa prawna:

art. 49 ust. 2 upzp)

Składanie wniosków

o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu

-

- złożenie wniosku o

dopuszczenie do udziału

w postępowaniu;

oświadczenie o spełnieniu

warunków udziału w

postępowaniu oraz braku

podstaw do wykluczenia;

- przedłożenie

dokumentów

potwierdzających spełnienie

warunków udziału

w postępowaniu,

wymaganych przez

Zamawiającego

3.

Brak terminu

ustawowego - termin

wskazany przez

Zamawiającego.

1.Ocena wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu,

- ewentualne wezwania Wykonawców do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień

2. Zaproszenie do dialogu

konkurencyjnego Wykonawców

spełniających warunki udziału

w postępowaniu

 

 

-ewentualne uzupełnienie

dokumentów lub składanie

wyjaśnień na żądanie Zamawiającego

 

 

brak

4

Brak terminu

ustawowego - termin

wskazany przez

Zamawiającego

Negocjacje z Partnerami

Prywatnymi

Dialog może dotyczyć wszystkich

aspektów zamówienia.

 

Podczas tego etapu zostaną

ustalone wszystkie podstawowe

kwestie realizacji Projektu PPP.

 

Negocjacje prowadzone są do

momentu określenia rozwiązań

odpowiadających potrzebom

Podmiotu Publicznego.

Dialog ma charakter poufny.

- udział w dialogu,

-wszelkie wymagania,

wyjaśnienia i informacja,

a także dokumenty związane

z dialogiem – Wykonawcy

otrzymują na równych

zasadach;

- składanie wniosków, uwag

i sugestii co do przedmiotu

zamówienia i warunków jej

udzielenia.

5.

Brak terminu

ustawowego - termin

wskazany przez

Zamawiającego

Termin zamknięcia dialogu

konkurencyjnego - rozesłanie

informacji do Partnerów

Prywatnych

o zakończeniu dialogu

konkurencyjnego

 

 

brak

6.

Brak terminu

ustawowego - termin

wskazany przez

Zamawiającego

Przygotowanie ostatecznej treści

Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia (SIWZ).

 

 

brak

7.

Brak regulacji - termin

wskazany przez

zamawiającego

Rozesłanie zaproszeń do składnia

ofert.

Wraz z zaproszeniem Zamawiający

przekazuje Partnerom Prywatnym

SIWZ.

- podjęcie decyzji o złożeniu

oferty,

- przygotowanie oferty

8.

Termin ustawowy – co

najmniej 10 dni od

przekazania zaproszenia

do składania ofert

(podstawa prawna:

art. 60e ust. 4 upzp)

 

 

Składanie ofert

 

-podjęcie decyzji o złożeniu

oferty,

- przygotowanie oferty,

- złożenie oferty

- obowiązek wpłacenia wadium

- związanie z ofertą przez okres

wyznaczony przez

zamawiającego (60 dni).

(podstawa prawna: art. 85

upzp).

9.

Brak terminu

ustawowego - termin

wskazany przez

Zamawiającego

Otwarcie ofert, ocena ofert, wybór

najkorzystniejszej oferty, tj. oferty

przedstawiającej najkorzystniejszy

bilans wynagrodzenia i innych

kryteriów odnoszących się do

przedsięwzięcia, określonych

w SIWZ.

Zawiadomienie Wykonawców

o wyborze najkorzystniejszej

oferty.

- ewentualne wniesienie

odwołanie od rozstrzygnięcia do

Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej

10.

Termin ustawowy -

nie krótszy niż 10 od

dnia przeslania

zawiadomienia

o wyborze

najkorzystniejszej

oferty, jeżeli

zawiadomienie zostało

przesłane przy użyciu

środków komunikacji

elektronicznej, albo 15

dni – jeżeli zostało

przesłane w inny

sposób (podstawa

prawna: art. 94 ust. 1

pkt. 1)).

 

 

 

 

 

Zawarcie umowy o PPP.

 

- jeżeli wykonawca, którego

oferta została wybrana, uchyla

się od zawarcia umowy

w sprawie zamówienia

publicznego lub nie wnosi

wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy,

zamawiający może wybrać

ofertę najkorzystniejszą

spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich

ponownego badania i oceny,

chyba że zachodzą przesłanki

unieważnienia postępowania,

o których mowa w art. 93 ust. 1

u.p.z.p.

11.

Termin ustawowy –

Zamawiający nie

później niż w terminie

30 dni od dnia zawarcia

umowy w sprawie

zamówienia

publicznego –

przekazuje ogłoszenie

o udzieleniu

zamówienia Urzędowi

Publikacji Unii

Europejskiej (podstawa

prawna: art. 95 ust. 2

upzp).

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

brak

12.

Wybór oferenta

i podpisanie umowy

Termin ustalony przez strony

Podpisanie umowy

13.

Etap projektowania

Strony ustalą terminy i zasady prowadzenia prac projektowych

Prace prjektowe

14.

Realizacja inwestycji

Strony ustalą terminy i etapy realizacji inwestycji.

Realizacja inwestycji

15.

Etap zarządzania

30 lat

zarządzanie

 

 

 

 

 

UDZIAŁ W TEŚCIE RYNKU

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w testowaniu rynku winny wypełnić i złożyć ankietę stanowiącą załącznik do niniejszego Memorandum informacyjnego.

W przypadku pytań bądź wątpliwości Partner Prywatny może zwrócić się do Podmiotu Publicznego o wyjaśnienie treści zawartej w ankiecie.

Wypełnione ankiety w formie elektronicznej należy przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: miasto@um.nowaruda.pl

Udział w testowaniu rynku nie wiążę się z otrzymaniem wynagrodzenia.

Osoby do kontaktu:

1. Marzena Wolińska – Z-ca Burmistrza w Nowej Rudzie

adres mailowy: marzena.wolinska@um.nowaruda.pl

2. Aneta Palczak– Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie

adres mailowy: aneta.palczak@um.nowaruda.pl

 

Metryka

sporządzono
2019-05-15 przez Aneta Palczak
udostępniono
2019-05-15 00:00 przez Łukasz Gizka
zmodyfikowano
2019-06-24 13:08 przez Gizka Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1411
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.