Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Sprawy załatwiane w Urzędzie Miejskim Druki i wnioski do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Druki i wnioski do pobrania, bieżące, menu 44 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Druki i wnioski do pobrania

Druki i wnioski do pobrania

Wydział spraw obywatelskich

 1. Klauzula informacyjna dot-przetwarzania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców SO
 2. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania SO
 3. Wniosek ujęcie w stałym obwodzie głosowania-cudzoziemiec SO
 4. Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców SO
 5. Wniosek o udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborców SO
 6. Reklamacja na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców SO
 7. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenia imprezy masowej SO
 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL i rejestru dowodów osobistych SO
 9. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały / na pobyt czasowy SO
 10. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego /z pobytu czasowego ponad 3 miesiące SO
 11. Wniosek- zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej, rozrywkowej
 12. Wniosek - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym SO
 13. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia -zał.do wniosku SO
 14. Wniosek zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postepowanie uproszczone SO
 15. Wniosek o udostępnienie dokumnetacji związanej z dowodem osobistym

 16. Wniosek o udostępnienie danych z dowodów osobistych tryb jednostkowy

 17. Wniosek - udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL.

 18. Zgłoszenie pobytu czasowego

 19. Zgłoszenie pobytu stałego

 20. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę

 21. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

 22. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

 23. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

 24. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru dowodów osobistych SO
 25. Klauzula informacyjna dotycząca rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
 26. Klauzula informacyjna RODO- Dowody osobiste
 27. Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych
 28. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego do zaświaczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy
 29. Wniosek o nadanie numeru Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie
 30. Wniosek o nadanie numeru Pesel

Ewidencja działalności gospodarczej

 1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 /(wniosek dotyczy: zarejestrowania działalności gospodarczej, zmian wpisu, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wznowienia
  wykonywania działalności gospodarczej, likwidacji działalności gospodarczej).

         2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
         3. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
         4. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
         5. Wniosek o zmianę danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób  taksówką.
         6. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
         7. Wniosek o wydanie zgody na wydłużenie czasu pracy otwarcia placówki detalicznej, zakładu gastronomicznego lub zakładu usługowego dla ludności.


Wydział mienia komunalnego

 1. Wniosek o przeksztalcenie prawa użytkowania wieczystego
 2. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego.
 3. Wniosek na sprzedaż lokalu MK
 4. Wniosek o zamianę mieszkania MK
 5. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 6. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony
  przed bezdomnymi zwierzętami
 7. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/najmu gruntu MK
 8. Wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu gruntu MK
 9. Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy/najmu gruntu MK
 10. Wniosek o zarejestrowanie psa MK
 11. Wniosek o nadanie numeru porządkowego
 12. Wniosek o sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 13. Wzór wniosku  o udzieleniezezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 14. Deklaracja opiekuna społecznego kotów
 15. Wniosek o sprzedaz dzialki
 16. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 17. Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 18. ANKIETA „MIESZKANIE PLUS”
 19. Wniosek o udzielenie 99% bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Wydział ochrony środowiska
 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PDF
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. ODT
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DOC
 4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 5. Wniosek o dotację - azbest 2023 r. 
 6. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 7. Wniosek o stwierdzenie wywrotu lub złomu na nieruchomości.
 8. Zgłoszenie dla osób fizycznych zamiaru usunięcia drzewa.
 9. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
 10. Formularz  infromacyjny do programu piorytetowego usuwanie foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
 11. Oświadczenie - opłata retencyjna.
 12. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 13. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.
 14. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - budynki i lokale mieszkalne
 15. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - budynki i lokale niemieszkalne
 16. Wniosek o preferencyjny zakup węgla
 17. Wniosek o preferencyjny zakup węgla - EKOGROSZEK

Referat dochodów

  1. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości RD
  2. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o figurowanie w ewidencji podatku rolnego,  leśnego, od nieruchomości o pow gospodarstwa rolnego i o wysokości rocznego dochodu z gospodarstwa rolnego RD
  3. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o spłacie zobowiązań wynikających z tytułu kupna nieruchomości na raty oraz przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu RD
  4. Zgoda na przetwarzanie danych przez Referat Dochodów
  5. Oświadczenie -o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji- osoby prawne
  6. Wniosek o zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
  7. Zalacznik Nr 1 do uchwały Nr  229/XXIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiebiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
  8. Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr 229/XXIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiebiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
  9. Zalacznik Nr 3 do uchwały Nr 229/XXIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
  10. Zalacznik Nr 4 do uchwaly Nr 229/XXIX/20 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
  11. Wzór formularza informacji przedstawianach przez przedsiębiorcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  12. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
  13. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1a
  14. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
  15. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
  16. DN 1 - DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  17. DR 1 - DEKLARACJA NA PODATEK
  18. IN - INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
  19. IR - INFORMACJA O GRUNTACH
  20. ZDN 1 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI -   - DANE O PRZED MIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  21. ZDN 2 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI -      - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  22. ZDR 1 - ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY -      - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  23. ZDR 2 - ZAŁ do deklaracji podatek rolny
  24. ZIN 1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH -    - DANE O PRZE DMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  25. ZIN 2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH -      - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  26. ZIN 3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
  27. ZIR 1 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH -    - DANE O PRZE DMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
  28. ZIR 2 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH -      - DANE O PR ZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA
  29. ZIR 3 - ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O GRUNTACH  - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW
  30. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych RODO

 


Referat zagospodarowania przestrzennego

 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 2. Uzupełnienie wycofanie wniosku
 3. Wniosek  o przeniesienie WZT
 4. Wniosek o zmiane decyzji
 5. Zgoda na zmianę WZT
 6. Wniosek o ostatecznośc decyzji
 7. Wniosek o wydanie kopii uwierzytelnionych
 8. Wniosek o wypis z wyrysem
 9. Wniosek - zaświadczenie
 10. Wniosek o wydanie kopii uwierzytelnionych
 11. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 12. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu projektu podziału nieruchomości
 13. Wniosek- zaświadczenie z mpzp
 14. Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

Wydział organizacyjny i kadr

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) OR
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu OR
 3. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów ze zlikwidowanej jednostki
 4. Wniosek o udostępnienie akt sprawy
 5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Stanu Cywilnego

DRUKI I WNIOSKI

1. wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

2. podanie o sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

3. podanie o wpisanie zagranicznego rozwodu

4. upoważnienie do wpisania rozwodu zagranicznego

5.wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cwylinego

6.wniosek o zmianę imienia/nazwiska dziecka

7.wniosek o zmianę imienia/nazwiska

8. wniosek jubilatów o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

9. wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

 

 

Wydział Infrastruktury Społecznej

 1. Przedszkola niepubliczne rozliczenia końcowe roczne.
 2. Przedszkola niepubliczne wnioski i przyznanie dotacji na rok
 3. Przedszkola niepubliczne informacja miesieczna rozliczenie
 4. Zabytki sprawozdanie dotacji zabytków
 5. Zabytki wzór wniosku dofinansowanie zabytków
 6. Młodociani pracownicy oświadzenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 7. Młodociani pracownicy wniosek o dofinansowanie
 8. Młodociani pracownicy wniosek pomoc de minimis
 9. Młodociani pracownicy zawiadomienie o zawarciu umowy

 

Wydział Rozwoju Miasta

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 2. Wniosek o udzielenie informacji Lokalny Program Rewitalizacji

Referat Turystyki i Promocji

 1. Procedura wpisu.
 2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 3. Załącznik nr 1 -  opis obiektu.

Metryka

sporządzono
2022-04-08 przez Cichy Mateusz
udostępniono
2022-04-08 00:00 przez Cichy Mateusz
zmodyfikowano
2024-03-28 11:19 przez Cichy Mateusz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
26540
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.